PUDC-E20

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần tròn trắng
  • Diện tích:Đường kính phi 705mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1