PUDC-E14-1

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần
  • Diện tích:750mm x 1150mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1