PUDC-E15-1

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần
  • Diện tích:900mm x 1500mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1