PUDC-E16

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần
  • Diện tích:605mm x 605mm x 75mm
  • Đơn vị thực hiện:LoutusPU
  • Năm triển khai:2023
1