PUDC-E09-1

Tổng quan

  • Vị trí:Mâm trần
  • Diện tích:Đường kính: 760mm
  • Đơn vị thực hiện:L
  • Năm triển khai:2023
1