PUDC-V2-1

Tổng quan

  • Vị trí:Vòm trần
  • Diện tích:200X110mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1