PUDC-DC2

Tổng quan

  • Vị trí:Cột tròn PU
  • Diện tích:
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1