PUDC-D12

Tổng quan

  • Vị trí:Chỉ nẹp PU trắng
  • Diện tích:150mm X 36mm X 2160mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1