PUDC-D04

Tổng quan

  • Vị trí:Chỉ nẹp PU trắng
  • Diện tích:L: 2400mm ; W: 78mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1