PUDC-C12

Tổng quan

  • Vị trí:Chỉ nẹp trắng
  • Diện tích:2400x52mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1