PUDC-C08

Tổng quan

  • Vị trí:Chỉ nẹp hoa văn
  • Diện tích:2400mm x 40mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023

PUDC-C08

1

PUDC-C08