PUDC-C05

Tổng quan

  • Vị trí:Chỉ nẹp trắng trơn
  • Diện tích:2400mm x 30mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023

PUDC-C05

1

PUDC-C05