PUDC-13

Tổng quan

  • Vị trí:Con sole trang trí
  • Diện tích:120x72x47mm
  • Đơn vị thực hiện:LotusPU
  • Năm triển khai:2023
1